Získali jsme dotaci na zabezpečení stád proti útokům vlků

31. 12. 2022

Název projektu: Zlepšení ochrany stád před útoky vlků
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_110/0015284
Program: Operační program Životní prostředí
Výzva: 110.
Fyzická realizace porojektu: 1.7.2021-30.4.2022

Cílem projektu je ochrana vlastních stád hospodářských zvířat před invazivním působením vlka obecného. Předmětem projektu je realizace aktivit pro předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených vlkem obecným na pasoucích se hospodářských zvířatech.
Projekt je zaměřen na zdokonalení preventivních opatření ochrany pasoucích se stád, jak zlepšením materiálové stránky, tak pořízením pokročilé technické podpory organizačního zabezpečení. Je plně v souladu se specifickým cílem 4.2 prioritní osy 4.

Celkové náklady projektu: 206 589,35Kč
Spolufinancování z ESI fondů: 163 950,00 Kč

zpět na archiv novinek