SENO

Snahou současného i budoucího hospodaření je co největší přiblížení k druhově rozmanité skladbě lučních a pastevních porostů, tzv. "květnaté horské louce". tedy vytvoření vhodných podmínek pro postupný návrat původních rostlinných druhů.

Pro Krkonoše je typická krajina s kamennými hrázemi a hrobkami, které vznikly lidskou činností při osidlování hor. Z horských políček, luk a pastvin bylo vysbíráno kamení a navršeno do těchto charakteristických útvarů, které jsou následně obsazeny náletem dřevin a křovinami drobného vegetačního krytu. Tyto místa jsou tedy přirozeným výskytem krajinné zeleně a útočištěm drobné fauny. Udržování kamenných hrobek a hrází spočívá v pravidelném prořezávání náletových dřevin a zamezením destrukce rovnaných kamenných valů.